You Are Here: Home » TÜZÜK

TÜZÜK

Paylaş…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInPrint this page


ELBİSTAN COMMUNİTY CENTRE

KOMAL A ALBİSTAN

ELBİSTAN DAYANIŞMA DERNEĞİ

TÜZÜK TASLAĞI

 

İÇİNDEKİLER

Madde 1-      Derneğin Adı ve Merkezi

                     4

Madde 2-      Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı         4

Derneğin Faaliyet Alanı                                                                                                                                                    6

Madde 3- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri                                                                                                 6

Madde 4-      Üyelikten Çıkma                                                                                                                                 7

Madde 5-      Üyelikten Çıkarılma                                                                                                                           7

Madde 6-      Dernek  Organları                                                                                                                              7

1 – Genel kurul,                                                                                                                                                                    8

2 – Köy Komisyonları                                                                                                                                                         8

3 – Yönetim kurulu                                                                                                                                                               8

4 – Denetleme kurulu,      5 – Disiplin Kurulu                                                                                                               8

Madde 7-      Dernek Genel Kurulu’ ,                                                                                                                               8

Köy Komisyonları Kurulması                                                                                                                                           8

Çağrı Usulü                                                                                                                                                                               9

Toplantı Usulü                                                                                                                                                                        9

Madde 8-      Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri                                                  10

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*                                                                                                               10

Madde 9-      Genel Kurulun Görev ve Yetkileri                                                                                                       10

Madde 10-    Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri                                                                           11

Köy Komisyonlarının Çalışma Alanı                                                                                                                            11

Temsilcilik                                                                                                                                                                          12

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri                                                                                                                         12

Madde 11-    Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu Teşkili, Görev ve Yetkileri                                             13

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri                                                                                                                     13

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri                                                                                                                           13

Madde 12-    Derneğin Gelir Kaynakları                                                                                                                           14

Madde 13-    Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler                                                 14

Kayıt Usulü                                                                                                                                                                                 15

Tutulacak Defterler                                                                                                                                                                 15

Madde 14-    Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri                                                                                                              15

Alındı Belgeleri                                                                                                                                                                            16

Yetki Belgesi                                                                                                                                                                                 16

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;                                                                                                                     16

Madde 15-    Beyanname Verilmesi                                                                                                                                     16

Madde 16-    Bildirim Yükümlülüğü                                                                                                                                   17

Genel Kurul Sonuç Bildirimi                                                                                                                                                  17

Taşınmazların Bildirilmesi                                                                                                                                             17

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi                                                                                                                            17

Değişikliklerin Bildirilmesi                                                                                                                                            17

Madde 17-    Derneğin İç Denetimi                                                                                                                     17

Madde 18-    Derneğin Borçlanma Usulleri                                                                                                     18

Madde 19-    Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği                                                                                        18

Madde 20-    Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli                                                                                  18

Tasfiye İşlemleri                                                                                                                                                                19

Geçici Madde 1-       Hüküm Eksikliği                                                                                                              19

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri;                                                                                                                                     20

Geçici Denetleme Kurulu Üyeleri                                                                                                                                  20


ELBISTAN COMMUNİTY CENTRE TÜZÜK TASLAĞI

Madde 1-       Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı “Elbistan Community Centre” olup kısa adı EL-COM dir.
Derneğin Türkçe adı “Elbistan Dayanışma Derneği” kısa adı EL-DER, Kürtçe adı ise “Komala Albistan” kısa adı KOM-AL dır.

Dernek Genel Merkezi Londra‘dadır.

Madde 2-       Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

İle Faaliyet Alanı

Derneğin amacı ve çalışma konuları şunlardır
a) Elbistan çevre köylerinin tarihini ve folklorunu araştırmak ve tanıtmak, bunlarla ilgili eğitim ve kurs çalışmaları yapmak, etkinliklere katılmak. Bu amaçla Elbistan ve yöresi ile ilgili, tarih, inançlar, dil, aşiret yapısı gibi konularda çalışmaları teşvik etmek, desteklemek. [EL-COM Kültür Komitesi Kurulması ]  

b)Elbistan Çevre Köyleri bireyleri arasında ekonomik, sosyal ve kültürel dayanışmayı teşvik etmek ve sağlamak. Bu amaçla yeri Elbistan’da olmak üzere, her yıl Elbistan Çevre Köyleri Festivalini organize etmek ve bunu gelenekselleştirmek.  [EL-COM Festival Komitesi Kurulması ]

c) Ingiltere ve Türkiye’de Yüksek öğrenime devam eden öğrencilere icabında karşılıklı veya karşılıksız maddi yardımda bulunmak. Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere  burs vermek, [EL-COM Eğitim Komitesi Kurulması ]  

d) Elbistan ve yöresinde yardıma muhtaç, düşkün köy sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak, bunlar için ihtiyaç halinde huzurevi, aşevi açmak, kiralamak, satın almak veya bu konuda nasıl yardım temin edileceği konusunda danışmanlık hizmeti sunmak.

e) Üyelerin ve hemşehrilerin sosyal, kültürel ihtiyaç ve gelişmelerine yardımcı olabilmek için gereken kamp, misafirhane, Köyevi vesair tesisler kurmak, kurulmuş olan tesislerden yararlanmalarını sağlamak, Bu amaçla başta Londra olmak üzere derneğin çalışmalarını yürütmek için bir dernek binası temin etmek.

f)Konusu ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,bu konuda kurulmuş ve kurulacak olan dernek, federasyon ve konfederasyonlara iştirak etmekla işbirliği yapmak, Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak, Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmektir, Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, Ayrıca başta derneğin bulunduğu Britanya olmak üzere, devlet fonlarından faydalanmak ve bu amaçla çalışma yürütecek kadro tesis etmek.

g)Dernek üyelerinin kullanabilmeleri için, dernek amblemini rozet haline dönüştürmek, üyelerine dağıtmak ve amblem için gerekli girişimlerde bulunmak,

h)Üyelerini bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak, kurs, konferans, seminer,açık oturum, panel ve benzeri çalışmalar düzenlemek, üyelerinin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmak, kol çalışmaları düzenlemek. [EL-COM Eğitim Komitesi Kurulması ]  

i) Her türlü yazılı, görsel, işitsel yayınlarda bulunmak, günlük, haftalık, aylık gazete, dergi, broşür ve benzer uygun bir yayın organı yayımı ve dağıtımını yapmak, internet aracılığı ile dernek amacına uygun yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, [EL-COM Basın Yayın Komitesi Kurulması ]

j)Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek, Bu amaçla her yıl yılbaşı gecesi düzenlemek.
[EL-COM Organizasyon Komitesi Kurulması ]  

k) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

l) Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Törenler (Cenaze, Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal ve maddi dayanışmayı sağlamak,. Bu amaçla çalışma şekli, görevleri ve dernek bütçesinden ayrılacak  fon miktarı genel kurulca seçilecek/tayin edilecek yönetimce belirlenmek üzere bir Cenaze Fonu kurulması.  [EL-COM Cenaze Tertip FonuKomitesi Kurulması ]  

m) Köy Komiteleri Komisyonları bünyesinde  – Bölgede bulunan okul, yol, su, çeşme vs. gibi yerlere mekanlara imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak, Her yıl en az bir kez olmak kaydıyla yönetimce uygun görülecek alanlara ağaçlandırma faaliyetlerini başlatmak. Eğer imkanlar elveriyorsa EL-COM bu tür çalışmalara maddi yardımda bulunur. Köy Komisyonlarının yürüteceği benzer faaliyetlerini denetlemek ve fikir alışverişinde bulunmak  [EL-COM Çevre Komitesi Kurulması ]

n) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek. Gerekli izin alınarak, lokal ve benzeri derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

o) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, Bu amaçla Britanyada ve Türkiyede gerekli çalışmaları yürütmek. Londra da faaliyet yürütmüş olan ve EL-COM in kurulmasıyla, EL-COM bünyesinde çalışmalarına devam etme kararını deklere etmiş olan Bakış-Der’in vakıf statüsü gözönünde bulundurularak, ismi ve tüzüğü EL-COM’e uygun olacak şekilde yasal düzenlemeler yapılmak kaydıylamevzubahis vakıf (charity) vasfıyla çalışmalarına devam etmek.

p) Başta ingiltere olmak üzere gurbetteki diğer yöre halkı içinde faaliyette bulunmak, dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

r) Amacın Türkiye’de uygun şekilde  gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

s) Başta Türkiye, olmak üzere gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Madde 3- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin bu tüzükte yazıldığı şekliyle amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Üyelik başvurusu değerlendirilmesi yapılırken Dernek Yönetimi gerek gördüğünde başvuran kişiden derneğin iki asil üyesinden referans ve/veya sabıka kaydı (Britanya da CRB Check) raporu getirmesi talebinde bulunur.    

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyeler Üyeler arasında siyasi, dini, etnik, cinsel, medeni durum, bedensel engelli, yaş vb hiç bir farklılık gözetilmez. Dernek ırkçılığa ve her türlü ayrımcılığa, insan onurunu kırıcı davranışta bulunan, çevreye bilerek kar amaçlı zarar veren kurum ve kişilerle bağ içinde olan kişileri faaliyet yürüttüğü Birleşik Krallık (The United Kingdom) yasaları çerçevesinde üyeliğe kabul etmez, benzer tutum ve davranış sergilediği sonradan tespit edilmiş üyelerin üyeliklerini 4. ve 5. Madde kapsamında gözden geçirir.

Derneğe bağlı alt birimler şeklinde çalışan Köy Komisyonları aracılığı ile üye kaydı ve aidat toplanması işlemi yapılabilir. Dernek amaç ve görevlerini ifa etmede Köy komisyonlardan oluşmuş bir üst kurul gibi çalışır ve bu yolla üyelerin aktif katılımını sağlamaya çalışır. 

         Dernek üyeliği değerlendirilirken EL-COM yönetiminin kararı bağlayıcıdır.

Madde 4-       Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 5-       Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek ve ödemiyeceğini yazılı olarak beyan etmek – Köy Komisyonlarınca özel durumlar içın muafiyet talebinde bulunulması durumu bunun dışındadır.

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 6-       Dernek  Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

            1 – Genel kurul,

            2 – Köy Komisyonları

            3 – Yönetim kurulu

            4 – Denetleme kurulu,
5 – Disiplin Kurulu

Madde 7-        Dernek Genel Kurulu’nun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. 

   Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim ve denetim kurulunun veya Köy Komisyonları Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 1 yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca Köy Komisyonları Kurulunun oluru da alınarak çağrılır.

Köy Komisyonları Kurulması

Elbistan çevre köyleri bu tüzükte belirtildiği şekilde çalışmalarını EL-COM bünyesinde daha aktif ve verimli yürütmek amacıyla komisyonlar oluştururlar.  Komisyonlarda en az 2 iki kişi yer alır. Komisyonlarda yer alan üye sayısı o komisyon tarafından belirlenir.

İlk EL-COM Kurucu Yönetim Kurulu, Kurucu Genel Kurul tarafından da onaylanmak koşuluyla bu Köy Komisyonları temsilcilerinden oluşur.  Her köy komisyonu aidat ödemiş ve ödemeye devam eden yani aktif üye sayısına orantılı olarak EL-COM yönetim Kuruluna temsilci gönderir. Bu temsilciler komisyon üyeleri gibi ilgili köy tarafından EL-COM in toplantı usulü gözetilerek, adil ve demokratik yollarla seçilirler.  

Köy Komisyonları Kurulunda temsil edilen köyler, bu Kurulun onayı ile, ortalama her 50 üye için bir temsilci Yönetim Kuruluna gönderme talebinde bulunabilir.

Toplanan Köy Komisyonları temsilcileri kendi aralarında EL-COM un toplantı usulu gözetilerek toplanır ve bir Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini vede Denetleme Kurulu üyelerini seçerler.   

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının [kurul ve komiteler gibi] seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. [Elbistan Çevre Köyleri Arşiv Sorumlusu]

Madde 8-       Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul

ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. [Kurucu Genel Kurul bu kapsamın dışındadır]

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.         Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 9-       Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 10-     Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

         Yönetim kurulu, [      ]  asıl ve [     ] yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

            Köy Komisyonlarının Çalışma Alanı

            Eğer bir köyden Londra yeteri sayıda aile var ise [ki bu sayı sabit değildir. Köy halkı tarafınca buna karar verilir] o Köy 7. Madde de belirtildiği üzere Komisyon teşkil edebilir. Veya alternaf olarak köy temsilcisi olarak Köy Komisyonları Kurulu oluruyla bir kişi bu çalışmaları yürütebilr.

Yönetim Kurulu  Köy komisyonları Kuruluna bağlı bir Yürütme Kurulu gibi çalışır. Her köy kendi komisyonunu kendisi oluşturur. Bu komisyonlar en az üç kişiden oluşur. Komisyon Kendi köylüleri ile temas yoluyla Derneğin faaliyetlerini yürütme, hizmetleri aktarma, üye kaydı ve üye aidatı toplanması gibi işleri yürütür.   

            Her Köy Komisyonu aylık olarak EL-COM içın toplanan üye aidatlarını teslim eder. Eğer üyeler doğrudan EL-COM in belirlediği banka hesabına üyelik aidatlarını yatırmışlarsa, bu üyelere makbuz kesilir ve bu makbuzun bir nüshası EL-COM tarafından tutulur.

            Köy komisyonları temsil ettikleri dernek üyelerine derneğin çalışmalarını taşırlar. Üyeleri dernek faaliyetlerine aktif olarak katabilmek için çalışma yürütürler.

            Köy Komisyonu gerek gördüğünde istediğı zaman toplanır veya kendi köyünden üyeleri toplantıya çağırabilir. Toplantı yeri, tarihi ve zamanı, toplantıya katılan üye sayısı ve üye bilgileri ve alınan kararlar yazılı olarak 30 takvim gününden geç olmamak kaydı ile EL-COM Yönetim Kuruluna sunulur.

            Temsilcilik

            Eğer bir köyün Komisyon kurulması için yeteri kadar nüfusu yoksa Yönetim Kurulu nun uygun görmesi halinde gönüllü bir kişi o köye temsilci olarak atanır. Temsilciler genel kurulca uygun görülmesi halinde Yönetim Kurulu yedek üyeleri veya Denetleme kurulu olarak Yönetim Kurulu toplantılarında hazır bulunur.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

            Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak ve bu amaçla her birinde bir yönetici bulunacak şekilide Faaliyet alanları içın, tüzükte belirtilen komiteleri oluşturmak.,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Madde 11-     Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu Teşkili,

Görev ve Yetkileri

         Denetim kurulu, [    3    ] asıl ve [  1  ] yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

            Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna, Köy Komisyonları Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.  Denetim kurulu gerektiğinde genel kurulu ve/veya Köy Komisyonları Kurulunu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.

Denetleme Kurulu her yıl Genel Kurula faaliyet raporu sunar.

            Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulu [   3   ] asıl [  1  ] yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Disiplin kurulu; derneğin, Denetleme Kurulu ile ortak olarak Yönetim Kurulu, Faaliyet yürüten Komitelerin tüzük te belirtilen kendi yönetmeliklerine, hazır mevzuata uygun çalışmalarını yürütüp yürütmediklerini yoklar ve gerektiğinde Denetleme Kuruluna, Yönetim Kuruluna, Köy Komisyonları Kuruluna ve/veya Genel Kurula rapor sunar., Disiplin Kurulu her yıl Genel Kurula faaliyet raporu sunar.

Madde 12-     Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  £60  (atmış ingiliz sterlini)  [Britanya dışındaki ülkelerde buna denk düşen meblağın bulunulan ülkedeki karşılığı] alınır ve bu bir yıllık aidatın yerine geçer. aylık olarak ta aidat alınır.Dernek yazmanı oluru ile daha sonraki ödemeler aylık direct debit ( bankadan otomatik ödeme talimatı ile) veya yıllık olarak ödenir.  Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.

Giriş ödentisi, aidat, bağış ve yardımlar makbuz karşılığı kabul edilir.  Sözkonusu makbuz iki kopyeden oluşmakta olup bir kopyesi ödemeyi yapana, bir kopyeside en az beş yıl muhafaza edilmek üzere dernek tarafından, belirlenen arşiv sorumlusuna havale edilir.  Üyeler yukarıdaki makbuzları Denetleme kurulu aracılığıyla görebilir, ve bilgi isteyebilir.

Madde 13-     Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve

Tutulacak Defterler

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Defter tutma esasları yönetim kurulu tarafınca, genel kurulun onayıyla değiştirilebilir.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) Tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. Ayrıca bu bilgiler güvenli bir ortamda elektronik olarak da muhafaza edilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. Makbuzların muhafazı kafi değildir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Madde 14-     Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Ancak yinede bir alındı (makbuz) tahsisi ve kopyesinin muhafazası zorunludur.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 7 yıl süreyle saklanır.

Madde 15-     Beyanname Verilmesi

Eğer Dernek Türkiyede faaliyet gösteriyor ve tescil edilmiş ise Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 16-     Bildirim Yükümlülüğü

Gerekli görüldüğünde Birleşik Krallığın yetkili mercilerine ve Türkiyede tescilli isede iligili Mülki Idare Amirliğıne bildirilmek üzere;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından derneğin merkezinin bulunduğu ülkenin iligili mercilerine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar Eğer derneğin Türkiye’de tescili var ise, tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından yurt dışından yardım alımı hususunda Birleşik Krallığın ilgili hukuki çerçevesi gözönünde bulundurulur. Yardımlar varsa derneğin adına açılmış banka hesabına, henüz yok isede elden makbuz karşılığı olarak kabul edilir. Yardım miktarı  650 Sterlin ve üzeri ise yardım eden gerçek yada tüzel kişi hakkında bu yardımı yapmaya muktedir olduğuna dair ek bilgi, niyet ve kaynak içeren imzalı beyanat alınır.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik uygun bir yazı ile tüm üye ve bulunulan ülkenin ilgili ve yetkili dairesine yapılır.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Yukarıdaki ilgili taraflara yapılır.

Madde 17-     Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 18-     Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 19-     Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 20-     Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

         Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Elbistan Community Centre” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu ulkedeki yetkili kurumlarına ve eski üyelere bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Geçici Madde 1-      Hüküm Eksikliği

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri;Adı ve Soyadı

1-                                                                       

2-                                                                       

3-                                                                       

4-                                                                       

5 –                                                                      

6 –                                                                      

7 –                                                                      

8 –                                                                        

9 –                                                                      

10                                                                   

11 –                                                                  

12-                                                                    

13-                                                                    

14-                                                                    

15 –                                                                   

16 –                                                                   

17 –                                                                   

18 –                                                                     

19 –                                                                   

2                                                                  

Geçici Denetleme Kurulu Üyeleri Adı ve Soyadı   

         1 –                                                                     

         2 –                                                                     

         3 –                                                                     

         4 –                                                                     

         1 –                                                                     

         2 –                                                                     

         3 –                                                                     

         4 –                                                                     

 

 

Bu tüzük 20 (Yirmi) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

logoelcom

 

Scroll to top
UA-37549610-1